1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań

O projekcie

Projekt "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni) i jest realizowany w okresie od 1 października 2010 do 31 grudnia 2015 roku.

Cel projektu

Projekt przygotowały i wspólnie prowadzą cztery wydziały naszego uniwersytetu: Chemii, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki oraz Biologii i Ochrony Środowiska. Ma on poprawić wykorzystanie potencjału naukowego tych wydziałów w budowie nowoczesnej oferty edukacyjnej w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych. Beneficjentami projektu są pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci oraz absolwenci studiów rozpoczynający pracę naukową, którzy będą tę ofertę edukacyjną realizować.

Uwaga
W związku z podziałem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Dziekani wydziałów uczestniczących w Projekcie WZROST podpisali aneks do umowy o wspólnej realizacji projektu. Z dniem 1.09.2012 wszelkie zobowiązania ww. wydziału dotyczące realizacji projektu przejmuje Wydział Biologii i Ochrony Środowiska.

Zadania projektu

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze (ISDM-P)
Cztery współpracujące wydziały będą prowadzić wspólnie pierwsze interdyscyplinarne studia doktoranckie na naszym uniwersytecie. Unikalną cechą ISDM-P jest to, że program tych studiów będzie budowany wokół szesnastu tematów badawczych przygotowanych dla doktorantów. Zostaną one wyłonione w konkursie przez dwuosobowe zespoły samodzielnych pracowników naukowych. Kandydat na ISDM-P będzie jednocześnie ubiegał się o możliwość realizacji wybranego przez siebie projektu badawczego. Każdy uczestnik ISDM-P przez okres studiów będzie pod opieką dwóch naukowców reprezentujących dziedziny nauki związane z realizowanym projektem badawczym.
Więcej szczegółów

Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Na kierunku chemia, w ramach studiów II stopnia, zostanie utworzona nowa specjalność - studia anglojęzyczne. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim - początkowo połowa przedmiotów, a w przyszłości wszystkie. Do wykładów i ćwiczeń przygotowane zostaną materiały dydaktyczne. Jest to atrakcyjna propozycja dla ambitnych studentów, ponieważ ukończenie studiów prowadzonych w języku angielskim na jednym z najlepszych w Polsce wydziałów chemii daje szansę kontynuacji nauki i zdobycia atrakcyjnej pracy na terenie całej Europy.
Więcej szczegółów

Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Interdyscyplinarna specjalność na kierunku matematyka - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach, którą Wydział Matematyki i Informatyki z powodzeniem prowadzi na studiach I stopnia, zostanie rozbudowana w ramach projektu o studia II stopnia. Ta specjalność dobrze odpowiada potrzebom rynku pracy. Pozwala zdobyć nie tylko wiedzę o mechanizmach rynku finansowego opartą na rzetelnych podstawach matematycznych, ale także zdobyć dokładne podstawy teoretyczne, co pozwoli na lepsze zrozumienie reguł ekonomicznych rządzących gospodarką.
Więcej szczegółów

Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Szkolenia i kursy przygotowane w ramach projektu dotyczą wykorzystania najnowszych technologii informatycznych w pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego. Działania te mają umożliwić pracownikom i doktorantom uniwersytetu poznanie nowoczesnych technologii nauczania i ich wykorzystanie w pracy dydaktycznej. Szkolenia są zróżnicowane pod względem treści i formy. Organizowane będą: szkolenia wstępne, podstawowe, rozszerzone i specjalistyczne. Aby zapewnić maksymalną efektywność przewiduje się możliwość elastycznego dostosowywania programu do oczekiwań konkretnej grupy pracowników. Przykładowe tematy szkoleń podstawowych i rozszerzonych to: tworzenie multimedialnych prezentacji komputerowych i kursów e-learningowych na platformie Moodle, wykorzystanie telewizji internetowej w dydaktyce, praca z dokumentami tekstowymi, arkuszami kalkulacyjnymi i bazami danych, a także aspekty prawne tego typu działań. Szkolenia specjalistyczne to m.in. praca z grafiką cyfrową, animacjami komputerowymi i szkolenie z zakresu chemii obliczeniowej i modelowania molekularnego, które obejmuje m.in. podstawy chemoinformatyki i wstęp do projektowania leków. Będzie można poznać także system informacji geograficznej GIS i system komputerowego wspomagania projektowania CAD. Częścią tego działania są coroczne ogólnouniwersyteckie konkursy na najlepsze materiały przygotowane w czasie szkoleń i wykorzystane w pracy dydaktycznej.
Więcej szczegółów

Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Niestacjonarne studia informatyczne są w naturalny sposób dobrym miejscem dla "pilotażowego" wprowadzenia nowoczesnych technologii nauczania. Uczestnicy mogą być nie tylko biernymi odbiorcami, ale również aktywnymi uczestnikami procesu budowania nowego systemu studiów. Wszelkie podejmowane działania: przygotowywane materiały czy sposoby komunikacji ze studentami poprzez Internet itd., będą poddawane ich ocenie, a następnie modyfikowane. Do zakończenia projektu co najmniej 15% zajęć na tym kierunku zostanie przeprowadzone w trybie nauczania na odległość.
Więcej szczegółów

Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
To zadanie obejmuje dwa działania: stypendia naukowe dla profesorów wizytujących na wydziałach współprowadzących projekt oraz stypendia naukowe dla młodych pracowników naukowych, przeznaczone na pokrycie kosztów stażu w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą (stypendia postdoktorskie). W czasie trwania projektu zrealizowanych zostanie 60 miesięcznych stypendiów dla profesorów wizytujących oraz 40 dwunastomiesięcznych stypendiów postdoktorskich. Stypendia przydzielane będą w trybie konkursowym.
Więcej szczegółów

Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowoczesne technologie stwarzają możliwości pokonywania przeszkód na jakie w czasie studiów napotykają osoby niepełnosprawne. Celem tego działania jest objęcie nie tylko nauczycieli akademickich i doktorantów, ale również pracowników bibliotek uniwersyteckich szkoleniami, w trakcie których zapoznają się ze specjalistycznym oprogramowaniem i obsługą urządzeń, które mogą być wykorzystane w nauczaniu osób niepełnosprawnych w Uniwersyteckim Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania. Odrębnym zadaniem w ramach tego działania jest wyposażenie budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w windę oraz inne urządzenia ułatwiające niepełnosprawnym studentom poruszanie się w budynku.
Więcej szczegółów

Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
W ramach tego zadania realizowane będą dwa działania. Pierwsze zakłada przygotowanie zestawów materiałów dydaktycznych w języku polskim i angielskim dla 60 przedmiotów do wszystkich rodzajów zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria). Materiały, aktualizowane i doskonalone przez czas trwania projektu, będą udostępniane studentom głównie w formie elektronicznej. Zadanie to zrealizują: Wydział Chemii, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Matematyki i Informatyki. Drugie działanie to specjalistyczne kursy językowe z języka angielskiego. Zróżnicowana oferta szkoleń obejmuje dwuetapowe doskonalenie języka angielskiego z uwzględnieniem potrzeb młodych pracowników nauki używających tego języka w działalności naukowej (Etap I - Read out - Listen/Understand - and Write, Etap II - Write - Present - and Engage in Discussion). Przewidziano możliwość dostosowywania programu kursu dla konkretnej grupy pracowników, np. stworzenie kursu dla fizyków opartego na tekstach związanych z fizyką. Sprzyjać temu będzie prowadzenie zajęć w 10-osobowych grupach konwersacyjnych.
Więcej szczegółów