1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna > Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych >
Specjalistyczne kursy językowe
ostatnia modyfikacja: 29.12.2015
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań

Aby swobodniej poruszać się w świecie nauki, efektywniej pracować z materiałami anglojęzycznymi, publikacjami, podręcznikami i innymi źródłami można wziąć udział w 30-godzinnych semestralnych kursach języka angielskiego dla celów specjalistycznych oferowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK. Pięcioletnia oferta obejmuje dwuetapową naukę języka angielskiego (Etap I - Read out - Listen/Understand - and Write, Etap II - Write - Present - and Engage in Discussion).
Uczestnicy mogą wybrać jeden z dwóch etapów lub skorzystać z obu. Kursy mają także zachęcić do mówienia, dać narzędzia do precyzyjnego wyrażania myśli, zadawania pytań, dyskusji czy krytycznego odnoszenia się do wypowiedzi innych. Sprzyjać tym celom będą zajęcia prowadzone w małych 10-osobowych grupach przez wykwalifikowaną kadrę.

dokument Regulamin kursów - okres pilotażowy
Dokumenty do pobrania przez uczestników
dokument Kwestionariusz Needs Analysis
dokument Formularz zgłoszeniowy
dokument Formularz zgłoszeniowy - kontynuacja
Rekrutacja w okresie pilotażowym

W okresie pilotażowym (semestr letni roku akademickiego 2010/2011 następujące grupy rozpoczną zajęcia:
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - 2 grupy (2 zgłoszenia grupowe)
Wydział Chemii - 2 grupy (2 zgłoszenia grupowe)
Wydział Matematyki i Informatyki - 1 grupa (1 zgłoszenie grupowe)
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - 1 grupa (1 zgłoszenie grupowe)

Każda grupa, po uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela Wydziału ds. Projektu, wyłania spośród uczestników Contact Person (osobę do kontaktu), która zbierze wypełnione formularze zgłoszeniowe i kwestionariusze dokument Needs Analysis od członków grupy i dostarczy komplet dokumentów do Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zaadresowane do mgr Anny Hućko. Uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną o terminie i miejscu pierwszych zajęć.

dokument PDF Lista osób, które ukończyły kurs w 2015 roku
dokument PDF Lista osób, które ukończyły kurs w 2014 roku
dokument PDF Lista osób, które ukończyły kurs w 2013 roku
dokument PDF Lista osób, które ukończyły kurs w 2012 roku
dokument PDF Lista osób, które ukończyły kurs w 2011 roku

ETAP I

Nazwa kursu:English for Academic Purposes I
Etap kursu:Etap I Read out – Listen/Understand – and Write "przeczytaj (z poprawną wymowš) tekst "branżowy" i napisz poprawny tekst" - czyli praca na przykładowych tekstach.
Poziom kursów:A2/B1
Liczba godzin:30 godz. – 15 spotkań (1 x 90 min. w tygodniu)
Rozpoczęcie kursów:Semestr letni 2011, kolejne semestry do 30.06.2015
Warunki ukończenia kursu:
 • obecność na zajęciach
 • aktywność na zajęciach
 • odpowiedzi ustne
 • prace pisemne
 • lektura
Forma pracy:Ćwiczenia

Umiejętności językowe

Rozwijane są wszystkie kompetencje językowe ze szczególnym uwzględnieniem pracy w środowisku naukowo-dydaktycznym.

Czytanie
 • umiejętność analizy tekstu – praca nad gotowym tekstem
 • formułowanie pytań typu "follow-up"
 • umiejętność stosowania różnych technik czytania tekstów dla różnych celów, np.: ogólna znajomość tematu, szczegółowe zrozumienie tematu i interpretacja danego tekstu
Pisanie
 • streszczenia, parafrazowanie
 • stosowanie przykładowych guides for authors z renomowanych wydawnictw np. Elsevier (z naciskiem na poprawność gramatyczno-leksykalną)
 • opisywanie procesów, tendencji
 • ocena i podkreślenie
Słuchanie
 • używanie różnych technik słuchania dla różnych celów, np.: ogólne zrozumienie tematu, szczegółowe zrozumienie zagadnienia i interpretacja danego materiału
 • sporządzenie notatki na podstawie wysłuchanego materiału
 • krytyczna analiza oglądanego wykładu
Mówienie
 • doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych w języku angielskim: retoryka i styl wypowiedzi
 • strategie w dyskusji naukowej: przedstawianie argumentów, punktu widzenia, uwagi krytyczne, obrona własnych opinii, formułowanie poprawnych pytań
 • umiejętność uczestniczenia w rozmowach oficjalnych i nieoficjalnych
 • wygłoszenie posteru (5 min wypowiedzi) z przygotowaniem listy słów kluczowych (+ peer feedback)
Tematyka poruszana w trakcie kursu:
 • praca, uczelnia
 • integracja w środowisku zawodowym
 • rozwijanie kariery
 • konferencje i szkolenia
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w j. angielskim
 • ćwiczenia/seminarium: konspekt zajęć, kolokwium
 • laboratorium (słownictwo, formułowanie poleceń, kontrola wyników, ewaluacja)
 • tematy inne zaproponowane przez uczestników kursów

ETAP II

Nazwa kursu:English for Academic Purposes II
Etap kursu:Etap II. Write – Present – and Engage in Discussion "Napisz, wygłoś i podejmij dyskusję" - – czyli forma konwersatorium z lektorem w roli "moderatora językowego".
Poziomy kursów:B1/B2 lub C1
Liczba godzin:30 godz. – 15 spotkań (1 x 90 min. w tygodniu)
Rozpoczęcie kursów:Semestr letni 2011, kolejne semestry do 30.06.2015
Warunki ukończenia kursu:
 • obecność na zajęciach
 • aktywność na zajęciach
 • odpowiedzi ustne
 • prace pisemne
 • lektura
Forma pracy:Ćwiczenia

Umiejętności językowe

Rozwijane są wszystkie kompetencje językowe ze szczególnym uwzględnieniem pracy w środowisku naukowo-dydaktycznym.

Czytanie
 • umiejętność analizy tekstu specjalistycznego odpowiadającego dziedzinie/om, którą/e reprezentują uczestniczy kursu
 • umiejętność stosowania różnych technik czytania tekstów dla różnych celów, np.: ogólna znajomość tematu, szczegółowe zrozumienie tematu i interpretacja danego tekstu
Pisanie
 • formułowanie abstraktów do własnych prac
 • praca z typowymi sformułowaniami używanymi w poszczególnych etapach publikacji: wstęp, formułowanie celów i metod badawczych, część eksperymentalna, wnioski i podsumowanie
 • stosowanie przykładowych guides for authors z renomowanych wydawnictw np. Elsevier
 • opisywanie procesów, procedur, tendencji
 • pisanie streszczeń
 • korekta redakcyjna i językowa tekstu publikacji na przykładach, typowy formularz recenzji i odpowiedź na uwagi recenzentów
Słuchanie
 • używanie różnych technik słuchania dla różnych celów, np.: ogólne zrozumienie tematu, szczegółowe zrozumienie zagadnienia i interpretacja danego materiału
 • sporządzenie notatki na podstawie wysłuchanego materiału
 • krytyczna analiza oglądanego wykładu
Mówienie
 • wygłaszanie prezentacji: przygotowanie “short lecture” (ok.15 min) z przygotowaniem listy słów kluczowych (+ peer feedback)
 • doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych w języku angielskim: retoryka i styl wypowiedzi
 • strategie w dyskusji naukowej: przedstawianie argumentów, punktu widzenia, uwagi krytyczne, obrona własnych opinii, formułowanie poprawnych pytań
 • umiejętność uczestniczenia w rozmowach oficjalnych i nieoficjalnych
 • umiejętność przeprowadzenia zebrania roboczego w zespole
 • umiejętność przedstawienia opisu procesu
Tematyka poruszana w trakcie kursu:
 • praca, uczelnia
 • integracja w środowisku zawodowym
 • rozwijanie kariery
 • konferencje i szkolenia
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w j. angielskim
 • ćwiczenia/seminarium: konspekt zajęć, kolokwium
 • laboratorium (słownictwo, formułowanie poleceń, kontrola wyników, ewaluacja)
 • tematy inne zaproponowane przez uczestników kursów
Kontakt:
Koordynator Specjalistycznych Kursów Języka Angielskiego
mgr Anna Hućko
Studium Praktycznej Nauki języków Obcych
tel. (0-56) 611-42-11
e-mail: Anna.Hucko@umk.pl