1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna > ISDM-P >
Rada Programowa
ostatnia modyfikacja: 8.05.2015
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań
dokument Zarządzenie Rektora w sprawie powołania Rady Programowej;
dokument Zarządzenie Rektora w sprawie zmian w Radzie Programowej ISDM-P;
W skład Rady Programowej wchodzą:
prof. dr hab. Aleksander Balter, WFAiIS
prof. dr hab. Wojciech Kryszewski, WMiI
prof. dr hab. Leszek Słomiński, WMiI
prof. dr hab. Ryszard Stanisław Trawiński, WFAiIS
dr hab. Adam Czarnecki, prof. UMK, WBiOŚ
dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK, WCh
dr hab. Piotr Jankowski, WCh
dr hab. Maryla Szczepanik, prof. UMK, WBiOŚ
mgr Iwona Łazowy-Szczepanowska, przedstawiciel doktorantów ISDM-P
 
Do zadań Rady Programowej ISDM-P należy:
 1. Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji rad wydziałów współprowadzących wniosku o utworzenie ISDM-P zawierającego:
  1. projekt ramowego programu ISDM-P wraz z jego analizą uwzględniającą realizację koncepcji studiów zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz koncepcji studiów zawartej w Projekcie.
  2. propozycję warunków i trybu rekrutacji.
  3. analizę wpływu ISDM-P na sytuację organizacyjną i dydaktyczno-kadrową wydziałów współprowadzących,
  4. ekonomiczną analizę prowadzenia i finansowania ISDM-P.
 2. Przedstawienie, po akceptacji rad wydziałów współprowadzących, wniosku o utworzenie ISDM-P rektorowi.
 3. Opracowanie projektu regulaminu ISDM-P i przedstawienie go do akceptacji rad wydziałów współprowadzących oraz Rady samorządu doktorantów.
 4. Przedstawienie, zaakceptowanego przez rady wydziałów współprowadzących oraz radę samorządu doktorantów projektu regulaminu ISDM-P Senatowi.
 5. Opracowanie i przedstawienie do akceptacji rad wydziałów współprowadzących projektów następujących dokumentów:
  1. zasad konkursu na interdyscyplinarne projekty badawcze proponowane jako oferta tematyki badawczej dla uczestników ISDM-P,
  2. zasad realizacji dodatkowych wykładów finansowanych ze środków Projektu,
  3. regulaminu przyznawania i ustalania wysokości stypendiów naukowych finansowanych ze środków Projektu,
  4. regulaminu przyznawania specjalnych stypendiów naukowych na pokrycie kosztów udziału doktorantów w konferencjach i szkoleniach finansowanych ze środków Projektu.
 6. Przedstawienie zaakceptowanych przez rady wydziałów współprowadzących projektów w/w dokumentów, o których mowa w pkt. 5, rektorowi.
 7. Przeprowadzenie konkursu na interdyscyplinarne projekty badawcze proponowane jako oferta tematyki badawczej dla uczestników ISDM-P zgodnie z zatwierdzonym przez rektora regulaminem.
 8. Przeprowadzenie rekrutacji na ISDM-P zgodnie z warunkami i trybem określonymi przez Senat.
 9. Określenie dla każdego z przyjętych na ISDM-P doktorantów wydziału prowadzącego, zgodnie z podstawową dyscypliną tematyki podjętych badań i przekazanie informacji w tym zakresie na poszczególne wydziały współprowadzące.
 10. Przyznawanie doktoranckich stypendiów naukowych i stypendiów naukowych na pokrycie kosztów udziału w konferencjach i szkoleniach zgodnie z zatwierdzonymi przez rektora regulaminami przyznawania tych stypendiów.
 11. Przyjmowanie semestralnych sprawozdań Kierownika ISDM-P.
 12. Przygotowywanie i przedstawianie radom wydziałów współprowadzących corocznych sprawozdań z działalności ISDM-P.
 13. Opracowywanie corocznych szczegółowych programów nauczania (obejmujących m.in. propozycje wykładów specjalnych finansowanych ze środków projektu) i przedstawianie ich do zatwierdzenia radom wydziałów współprowadzących.